Form Center

By signing in or creating an account, some fields will auto-populate with your information and your submitted forms will be saved and accessible to you.

Vietnamese - Internal Affairs Report Form

 1. T Thông Tin Khiếu Ni dành cho Công Dân

  Các thành viên của (Summit Police Department) cam kết cung cấp dịch vụ hành pháp công bằng, hiệu quả và chí công vô tư. Việc giải quyết công bằng và kịp thời khiếu nại của quý vị về hiệu quả làm việc của một cảnh sát viên sẽ đem lại lợi ích cao nhất cho tất cả mọi người. Sở Cảnh Sát có những quy trình chính thức để điều tra khiếu nại của quý vị. Những quy trình này được thiết kế để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền của cả công dân và các nhân viên hành pháp:

  1. Phải chấp thuận Báo Cáo hoặc Khiếu Nại về hành vi sai trái của nhân viên/cảnh sát viên từ bất cứ người nào, bao gồm cả các nguồn nặc danh, vào bất cứ thời điểm nào.
  2. Phải chấp thuận khiếu nại bất kể tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng nhập cư của bên khiếu nại.
  3.  Khiếu nại của quý vị sẽ được gửi đến một sĩ quan cấp cao hoặc một nhân viên nội vụ được đào tạo đặc biệt. Họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan.
  4. Quý vị có thể được yêu cầu hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách đưa ra lời khai chi tiết về sự việc đã xảy ra hoặc cung cấp các thông tin hay tài liệu quan trọng khác.
  5. Tất cả các khiếu nại về nhân viên hành pháp đều được điều tra kỹ lưỡng. Quý vị sẽ được thông báo thường xuyên về tình trạng của cuộc điều tra và kết quả điều tra cuối cùng nếu quý vị yêu cầu và nếu quý vị cung cấp thông tin liên hệ.  Thông tin về hình thức kỷ luật chính xác được áp dụng sẽ được giữ bí mật, nhưng quý vị sẽ được thông báo về kết quả cuối cùng, bao gồm: 

   a. Được xác nhận: Một chứng cớ hiển nhiên thể hiện rằng một cảnh sát viên đã vi phạm bất kỳ điều luật; quy định; chỉ thị; hướng dẫn, chính sách hoặc quy trình nào do Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc Công Tố Viên của Quận ban hành; quy trình của cơ quan; quy trình điều hành thường trực; quy tắc; hoặc nội dung đào tạo. 

   b. Không có căn cứ: Một chứng cớ hiển nhiên thể hiện rằng thực tế đã không xảy ra hành vi sai trái như cáo buộc.
    
   c. Miễn tội: Một chứng cớ hiển nhiên thể hiện rằng hành động bị cáo buộc đã xảy ra nhưng không vi phạm bất kỳ điều luật; quy định; chỉ thị; hướng dẫn, chính sách hoặc quy trình nào do Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc Công Tố Viên của Quận ban hành; quy trình của cơ quan; quy trình điều hành thường trực; quy tắc; hoặc nội dung đào tạo.
    
   d. Không được xác nhận: Cuộc điều tra không tìm ra đủ bằng chứng để chứng minh hoặc bác bỏ cáo buộc này một cách rõ ràng.

  6. Nếu cuộc điều tra của chúng tôi thể hiện rằng một hành vi phạm tội có thể đã được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho công tố viên của quận. Quý vị có thể được yêu cầu làm chứng trước tòa.
  7. Nếu kết quả điều tra của chúng tôi chỉ ra rằng một cảnh sát viên bị buộc tội vi phạm quy định của sở, quý vị có thể được yêu cầu làm chứng trong phiên điều trần của sở cảnh sát.
  8. Nếu cuộc điều tra của chúng tôi chỉ ra rằng khiếu nại không có căn cứ hoặc cảnh sát viên đã hành động đúng mực, vụ việc sẽ được khép lại.
  9. Các cuộc điều tra những vấn đề nội bộ đều được giữ bí mật và tất cả các phiên điều trần kỷ luật sẽ không mở cửa cho công chúng trừ khi bị cáo cảnh sát viên yêu cầu một phiên điều trần mở.
  10. Quý vị có thể gọi điện cho (Captain Ryan Peters) theo số (908-277-9380) để cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vụ việc.
 2. Summit Police Department

  Internal Affairs Complaint/Reportable Incident Report

 3. Complaint classification
 4. Complainant

 5. Incident

 6. How was this reported? (Citizen and/or anonymous complaints only)
 7. Nature of complaint (check all that apply)
 8. Complaint made against:
 9. Leave This Blank:

 10. This field is not part of the form submission.