Form Center

By signing in or creating an account, some fields will auto-populate with your information and your submitted forms will be saved and accessible to you.

Polish - Internal Affairs Report Form

 1. Arkusz informacyjny skargi obywatelskiej

  Członkowie (Summit Police Department) zobowiązani są do świadczenia usług w zakresie egzekwowania prawa, które są stosowane sprawiedliwie, skutecznie i bezstronnie. W najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych leży sprawiedliwe i szybkie rozstrzygnięcie skargi dotyczącej wyników pracy poszczególnych funkcjonariuszy. Wydział Policji posiada formalne procedury zbadania Państwa skargi. Procedury te mają na celu zapewnienie uczciwości i ochronę praw zarówno obywateli, jak i funkcjonariuszy organów ścigania: 

  1. Zgłoszenia lub skargi dotyczące uchybień funkcjonariusza/pracownika muszą być przyjmowane w każdym momencie od każdego, w tym z anonimowych źródeł.

  2. Skargi są przyjmowane bez względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub status imigracyjny strony zgłaszającej skargę.

  3. Skarga zostanie przesłana do przełożonego lub specjalnie przeszkolonego funkcjonariusza ds. wewnętrznych, który przeprowadzi dokładne i obiektywne dochodzenie.

  4. Mogą Państwo zostać poproszeni o pomoc w śledztwie, składając szczegółowe oświadczenie o tym, co się wydarzyło lub dostarczając innych ważnych informacji lub dokumentów.

  5. Wszystkie skargi na funkcjonariuszy organów ścigania są dokładnie badane. Jeśli wyrażą Państwo taką chęć i dostarczą swoje dane kontaktowe, zostaną Państwo poinformowani o stanie dochodzenia i jego ostatecznym wyniku. Ewentualna kara dyscyplinarna jest poufna, ale zostaną Państwo poinformowani o ostatecznym wyniku śledztwa, mianowicie: 

  a. Podtrzymanie: Przeważająca część dowodów wskazuje na to, że funkcjonariusz naruszył jakiekolwiek prawo, przepisy, wytyczne, politykę lub procedurę wydane przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Okręgowego, protokół agencyjny, procedurę operacyjną, zasadę lub szkolenie.

  b. Bezzasadność: Z przeważającej części dowodów wynika, że domniemane uchybienie nie miało miejsca.

  c. Uniewinnienie: Z przeważającej części dowodów wynika, że domniemane zachowanie miało miejsce, ale nie naruszyło żadnego prawa, regulacji, dyrektywy, wytycznych, polityki lub procedury wydanej przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Okręgowego, protokołu agencyjnego, procedury operacyjnej, zasady lub szkolenia.

  d. Brak podtrzymania: Dochodzenie nie ujawniło wystarczających dowodów, aby jasno udowodnić lub obalić stawiany zarzut.

  6. Jeśli nasze dochodzenie wykaże, że mogło dojść do przestępstwa, zostanie o tym powiadomiony Prokurator Okręgowy. Mogą Państwo zostać poproszeni o złożenie zeznań w sądzie.

  7. Jeśli w wyniku naszego dochodzenia zostanie postawiony zarzut naruszenia przepisów wydziału, mogą Państwo zostać poproszeni o złożenie zeznań na przesłuchaniu w wydziale.

  8. Jeżeli nasze dochodzenie wykaże, że skarga jest nieuzasadniona lub że funkcjonariusz postąpił właściwie, sprawa zostanie zamknięta.

  9. Dochodzenia w sprawach wewnętrznych mają charakter poufny, a wszystkie przesłuchania dyscyplinarne są niejawne, chyba że pozwany wystąpi z wnioskiem o przesłuchanie otwarte.

  10. W sprawie dodatkowych informacji lub pytań dotyczących tej sprawy, mogą Państwo skontaktować się z (Captain Ryan Peters) pod (908-277-9380).

 2. Summit Police Department

  Internal Affairs Complaint/Reportable Incident Report

 3. Complaint classification
 4. Complainant

 5. Incident

 6. How was this reported? (Citizen and/or anonymous complaints only)
 7. Nature of complaint (check all that apply)
 8. Complaint made against:
 9. Leave This Blank:

 10. This field is not part of the form submission.